Regulamin konkursu #mojawyprawka - Instagram

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#mojawyprawka” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez sklep WyprawkaDlaMaluszka.pl Pomoc Edukacyjna, 02-972 Warszawa, NIP 9471910002 (dalej: „WyprawkaDlaMaluszka.pl”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/wyprawka_dla_maluszka/ Organizatorem Konkursu jest WyprawkaDlaMaluszka.pl. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 28.01.2018 r. do 14.06.2018 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego zakupy Uczestnika Konkursu w sklepie WyprawkaDlaMaluszka.pl. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #mojawyprawka i oznaczone @wyprawka_dla_maluszka. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator opublikuje zdjęcia Uczestników (repost). Zdjęcie które w danym miesiącu kalendarzowym (na profilu Organizatora) zdobędzie największą ilość polubień, zostanie nagrodzone bonem na zakupy o wartości 50 zł. Zdjęcie które w danym miesiącu kalendarzowym (na profilu Organizatora) zdobędzie największą ilość komentarzy (od różnych użytkowników IG), zostanie nagrodzone bonem na zakupy o wartości 50 zł. Jeżeli zdjęcie w danym miesiącu będzie miało największą ilość polubień i komentarzy jednocześnie, wtedy nagroda się sumuje i Uczestnik zostanie nagrodzony bonem o wartości 100 zł. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w kolejnym miesiącu w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bonu na zakupy, jest przesłanie prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), a także zdjęcie paragonu ze sklepu WyprawkaDlaMaluszka.pl. Nagrodya zostanie przesłanie zwycięzcom w postaci kodu na zakupy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez WyprawkaDlaMaluszka.pl z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec WyprawkaDlaMaluszka.pl swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż dostępnych w sklepie WyprawkaDlaMaluszka.pl
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest sklep WyprawkaDlaMaluszka.pl Pomoc Edukacyjna, 02-972 Warszawa, NIP 9471910002. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.
§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia, pytania dotyczące przebiegu Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@wyprawkadlamaluszka.pl
§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.