Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYPRAWKADLAMALUSZKA.PL

 

1. Informacje o Sklepie internetowym

Sklep internetowy działający pod adresem www.wyprawkadlamaluszka.pl prowadzony jest przez:

 

Pomoc Edukacyjna

ul.Hlonda 10

02-972 Warszawa

 

NIP 947-191-00-02

Regon 142361825


2. Słowniczek

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zawarcia umowy ze Sprzedającym w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych (konsument).
Sprzedający – strona dokonująca sprzedaży przez Sklep, to jest Pomoc Edukacyjna.
Sklep - Sklep internetowy działający pod adresem prowadzący wyłącznie konsumencką sprzedaż produktów na rzecz Klientów będących konsumentami.


3. Ceny, koszty wysyłki, dostawa

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).
2. Ceny produktów podawane przez Sklep zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto, to jest zawierają ustawowy podatek VAT.
3. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklep, dla danego zamówienia obowiązujące są ceny podane w cenniku Sklepu w momencie złożenia zamówienia.
4. Cena produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta. Informacja o kosztach dostarczenia produktu do Klienta znajduje się na stronie FAQ oraz przekazywana jest w trakcie składania zamówienia obejmującego dany produkt.
5. Produkt zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia towaru przez wyżej wymienionych w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może zostać zlecona innym przewoźnikom.
6. Termin dostawy nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.


4. Zawarcie umowy, język umowy

1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wyprawkadlamaluszka.pl
2. Ogloszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 polskiego kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Ofertę zawarcia umowy Klient może złożyc zarówno ustnie, e-mailem lub bezpośrednio przez Sklep poprzez przesłanie zestawienia artykułów włożonych do koszyka Sklepu. Po wpływie zamówienia do Sklepu internetowego Klient automatycznie otrzyma e-mail potwierdzający złożenie oferty. To potwierdzenie złożenia oferty nie stanowi zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Klienta, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
4. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sklep rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sklepu. Jeżeli Sklep po zawarciu umowy z Klientem nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego kwotę pieniężną.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia.
6. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sklep oferty Klienta. Przyjęcie oferty następuje w momencie, gdy Sklep przyjmie zamówienie Klienta wysyłając zamówione produkty i potwierdzając to drugim e-mailem. 
7. Umowa zawierana jest w języku polskim.


5. Możliwość zapisania, wgląd do tekstu umowy

1. Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem www.wyprawkadlamaluszka/Regulamin/
2. Dane złożonego zamówienia mogą zostać dodatkowo zarchiwizowane albo poprzez pobranie Regulaminu i zapisanie danych zebranych na ostatniej stronie zamówienia składanego w Sklepie przy użyciu funkcji dostępnych w przeglądarce, albo mogą zostać potwierdzone automatycznie poprzez potwierdzenie wpływu zamówienia, które po jego złożeniu jest dodatkowo przesyłane e-mailem na podany przez Klienta adres e-mail. E-mail potwierdzający wpływ zamówienia zawiera szczegóły złożonego zamówienia oraz niniejszy Regulamin i można go wydrukować oraz zapisać.


6. Płatność

1. Metody płatności dostępne w Sklepie to: płatność przy odbiorze, przelew na konto bankowe lub płatność poprzez system płatności.pl

 

7. Odstąpienie od umowy

1.Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktu przez Klienta.
2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy.
3. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Koszt przesyłki ze zwracanym produktem ponosi Klient.
5. Sprzedający zwraca płatności dokonane przez Klienta za zwrócony produkt.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem 10-dniowego terminu,
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ścisłe związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania pracy,
- usług w zakresie gier hazardowych.

 

8. Procedury reklamacyjne (warunki rękojmi konsumenckiej)

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z niezgodnością produktu z umową.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia (produktu), o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.
3. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
5. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w powyższym akapicie, nie może żądać naprawy albo wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, przy czym od umowy nie może jednakże odstąpić, gdy niezgodność z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.


9. Warunki gwarancji

1. Sprzedający zasadniczo nie udziela własnej gwarancji na produkty. W przypadku produktu, na który jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedający jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamacje. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego;
- korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego w związku z niezgodnością produktu z jego opisem lub wynikających z gwarancji udzielonej przez Sprzedającego, przy czym Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.


10. Ochrona danych osobowych

1. Pomoc Edukacyjna, jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu.

2. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki towaru.
3. Dane dotyczące zamówienia i dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, w tym na wypadek ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. W celu realizacji umowy Sprzedający udostępnia dane osobowe innym podmiotom, takim jak firmy partnerskie współpracujące ze Sprzedającym w zakresie realizacji zamówień lub firmy kurierskie.
4. Na warunkach określonych w Oświadczeniu o ochronie danych, o którym mowa w ust. 7, powierzone Sprzedającemu dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu informowania o polecanych Klientom produktach.
5. Dane osobowe nie są udostępniane przez Sprzedającego innym podmiotom w celach marketingowych. 
6. Klientowi przysługuje prawo uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustaw wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Administratorem danych osobowych jest Pomoc Edukacyjna, 02-972 Warszawa, ul.Hlonda 10a. NIP 9471910002, skontaktować można się poprzez e-mail biuro@wyprawkadlamaluszka.pl albo pocztą tradycyjną.

8. Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje Oświadczenie o ochronie danych osobowych, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.


11. Postanowienia końcowe

1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, kilka jego postanowień lub część tych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia. To samo obowiązuje w wypadku, gdy w Regulaminie pojawi się luka.
2. Klient może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedającemu albo przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, ze względu na miejsce zamieszkania Klienta, sądem powszechnym w Polsce. 
3. Sprzedający może wytoczyć powództwo przeciwko Klientowi tylko przed sądem w Polsce.
4. W odniesieniu do umów zawieranych przez Sprzedającego z Klientem prawem właściwym jest prawo polskie.

  • Karolina Wyrwał
  • Autor: Karolina Wyrwał
  • Utworzono: 31/10/2018
  • Zmieniono: 31/10/2018